# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمد علی حاجی موسی 2 9 0 0
محمد مهدی خطیبی 13 524 17 28
محمد دامغانی نوری 15 617 19 1
عبدالحسین فریدون 36 4483 115 49
احمد قاسمی قلعه بهمن 14 639 19 0
علی قدوسیان 10 335 11 9
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمد علی حاجی موسی 2 8 2 3
محمد مهدی خطیبی 12 360 47 46
محمد دامغانی نوری 7 142 17 13
عبدالحسین فریدون 32 3232 153 149
احمد قاسمی قلعه بهمن 11 453 45 52
علی قدوسیان 7 151 26 31
Top